สารพัดโครงการดูแลสวัสดิการครู

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในโอกาสเป็นประธานเปิดงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า ครูเป็นหัวใจในการสร้างชาติ สร้างเยาวชน ดังนั้นขวัญและกำลังใจของครูจึงมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่ผ่านมา

สารพัดโครงการ

ศธ.มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่มีกว่า 1.4 ล้านล้านบาท ซึ่งมีความก้าวหน้าไปมาก ล่าสุดมีการปรับโครงสร้างหนี้ให้ครูแล้วกว่า 4,000 คน รวมถึงมีการให้ความรู้ครูใหม่ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างถูกต้อง รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ในการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 70 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 1 ล้าน 3 แสนคน และในวันที่ 9 ก.ย.นี้ ถือเป็นวาระพิเศษ “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2” ของ สกสค.จึงได้มอบสวัสดิการเพิ่มเติมให้สมาชิกอาวุโสที่มีอายุตั้งแต่ 85-104 ปี รวม 17,000 คน ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ทั่วประเทศเป็นเงินอุดหนุนพิเศษท่านละ 2,000 บาท ภายในเดือน ก.ย.นี้ ขณะเดียวกันได้มอบให้สำนักงาน สกสค.จังหวัดประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่จ่ายเงินให้สมาชิกอาวุโสด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ เนื่องจาก สกสค.มีสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.จำนวนมาก จึงต้องนำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้บริหารจัดการข้อมูลต่างๆให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ง่าย และสะดวกต่อการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับสมาชิก นอกจากนี้ยังทำ MOU กับภาคเอกชนขนาดใหญ่เพื่อร่วมกันจัดสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับสินค้าและการบริการต่างๆให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย.